پلاتو هنر
نمایشگاه گروهی «مواجهه»
نمایشگاه انفرادی «برجا مانده‌ها»
نمایشگاه گروهی
نمایشگاه گروهی «مثبت، منفیِ پنجاه»
«تصویر به مثابه تصویر» در گالری دوست
نمایشگاه انفرادی گستره معنا
«بُعدِ زمان، در پنج گوشه»
«نوروزنگار» در گالری لاله
نگاهی به طراحی در گالری ثالث
برای امید در پروژه‌های آران
با همان
نمایشگاه «رو به آفتاب جنوب»
به یاد کامبیز درمبخش در آرت سنتر
کرگدن‌ها گاهی تنها سفر نمی‌کنند
نمایشگاه دومین ضیافت
نمایشگاه دگردیسی
گل بی رخ یار
نمایشگاه «به عشق تو ز جان برخیزم»
نمایشگاه عقل سرخ
نمایشگاه سرنمون
نمایشگاه نقاشی جواد مجابی
نمایشگاه «تخته‌بند تن» در گالری اعتماد
نمایشگاه پرنده رفت
نمایشگاه میراث
نمایشگاه هویت
نمایش باید ادامه پیدا کند
نمایشگاه دست برنده
عزاخانه
نمایشگاه سرگیجه
نور و فضا
شادی قدیریان
نمایشگاه نادیده
گالری نیان
نمایشگاه وزن باد
نمایشگاه اتاق روشن
نمایشگاه بازیابی
نمایشگاه موهبت تبر
نمایشگاه اسب های بی سوار
نمایشگاه کج تابی
نمایشگاه یزدان سعدی
نمایشگاه سوگواره
نمایشگاه صوفی
خانه اربابی
نمایشگاه «مُکافات» در گالری ثالث
گالری باوان
من بامدادم
نمایشگاه ماندگار
نمایشگاه دمدمه
نمایشگاه آشوب
آرت سنتر
نمایشگاه غیاب
نمایشگاه گروهی «جایی دیگر»
حمید عربی
نمایشگاه‌های تجسمی در اواخر فروردین ماه