پلاتو هنر

مهمترین اخبار

گزارش های تولیدی

جدیدترین پوسترها

درباره نمایش «کمین ژاله»
درباره نمایش «آوینیون»
درباره نمایش «تنهایی و تن‌هایی وطن‌هایی»
درباره نمایش اتول سورون