پلاتو هنر
درباره نمایش «ساز مخالف»
درباره نمایش «کمین ژاله»
درباره نمایش «آوینیون»
درباره نمایش «تنهایی و تن‌هایی وطن‌هایی»
درباره نمایش اتول سورون
درباره نمایش « فریز مکبث فریز»
درباره نمایش «زیگموند»
زرد آلو
هرگز برای پدرم آواز نخواندم
دلهره
سایه روشن
ساپو
تروما
ط
پرده در پرده
تجریش جنوبی
درباره نمایش
درباره نمایش
درباره نمایش
درباره نمایش
درباره نمایش
درباره نمایش میخواهم میوسف را ببینم
درباره نمایش قَلَندِرو
درباره نمایش تلقین
درباره نمایش همه چیز می‌گذرد، تو نمی‌گذری
درباره نمایش کافه عاشقی
درباره نمایش قضات
درباره نمایش تاناکورا
درباره نمایش عروسی دختر رستم، بانو گشسب
درباره نمایش موشمردگی
درباره نمایش نماینده ملت
درباره نمایش در انتظار آدولف
درباره نمایش خرده جنایت های زن و شوهری
درباره نمایش چند مرد و چند زن
درباره نمایش آلاء
نمایش «کافی شاپی ها»