پلاتو هنر
این یک آشغال نیست؟
نمایشگاه انفرادی عکس‌های مریم زندی، با نگاهی فرم‌گرایانه بازنمایی از دپوی زباله‌های شهری از  7 الی 21 اردیبهشت برگزار می‌شود.
ادامه مطلب