فیلم مصاحبه با اکبر قهرمانی کارگردان نمایش

 

 

مصاحبه اختصاصی با یکی از بازیگران نمایش

 

 

صحنه ای از نمایش