فیلم مصاحبه با علی بیگی کارگردان و نویسنده ی نمایش

صحنه ای از نمایش مجلس شبیه خوانی قربانی

عکس های بیشتر