فیلم مصاحبه با مرضیه ذاکری کارگردان نمایش

 

صحنه ای از نمایش زندگی در دوردست

 

عکس های نمایش