نمایشگاه گروهی «وضعیت: در حال…» از جمعه 28 بهمن ماه تا 9 اسفند ماه در گالری شریف در معرض تماشا قرار داشت.
مصطفی امامی، پریسا بهرامی، پرستو حقی، نیلوفر رضایی، افرا فرحناک، پریا فرخی، ملاحت محب‌خواه و شادی یوسفی هنرمندان حاضر در این نمایشگاه بودند.
در بیانیه این نمایشگاه گروهی می‌خوانیم: «در شرایط شوک و ابهام، زمان به گونه ای دیگر می گذرد. چنان سریع که موج های وحشت و اندوه پی در پی می ربایدمان و چنان کُند که گویی هرگز چیزی به نقطه پایان نمی رسد.
ذهن نقاش چگونه می خواهد لحظه ای را منجمد کند تا وضعیت در حال گذار را دریابد؟ ذهن نقاش چگونه شرایط مغشوش جدید را درمی‌یابد؟»