نمایشگاه گروهی نگاهی به طراحی تا ۱۴ فروردین ماه در گالری ثالث در معرض تماشا قرار دارد.

گالری ثالث در نشانی تهران، کریم خان زند بین ایرانشهر و ماهشهر شماره١٤٨ میزبان مخاطبان است.