نمایشگاه گروهی «برگی از پاییز صفر یک» تا 11 اردیبهشت در گالری ثالث در معرض تماشا قرار دارد.

گالری ثالث واقع در تهران، کریم خان زند بین ایرانشهر و ماهشهر شماره 148 میزبان مخاطبان است.