مصاحبه اختصاصی ویدئویی پلاتو هنر با هادی شریعتی کارگردان «سایه سلطان» و برنده دیپلم افتخار بهترین مستند.