دیدهنر

مصاحبه با هادی شریعتی برنده دیپلم افتخار بهترین مستند

مصاحبه اختصاصی ویدئویی پلاتو هنر با هادی شریعتی کارگردان «سایه سلطان» و برنده دیپلم افتخار بهترین مستند.

https://didhonar.ir/?p=34257