مصاحبه اختصاصی ویدئویی پلاتو هنر با مرتضی علیزاده کارگردان «خوانا بنویسید» و برنده جایزه کتاب و سینما.