مصاحبه اختصاصی ویدئویی پلاتو هنر با رضا دانش پژوه کارگردان فیلم «حجم تراکم» و برنده دیپلم افتخار بهترین کارگردان فیلم تجربی.