مصاحبه اختصاصی ویدئویی پلاتو هنر با احمد صراف یزد کارگردان فیلم «تا بادها یادها را نبرند» و برنده دیپلم افتخار بهترین تحقیق و پژوهش در فیلم مستند.