مصاحبه اختصاصی پلاتو هنر با حسن مرادی، نقاش خودآموز