مصاحبه اختصاصی پلاتو هنر با عبدالرضا سهرابی، مدیر کل هنرهای تجسمی و رئیس شورای سیاست گذاری پانزدهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر