مصاحبه اختصاصی پلاتو هنر با سید مصطفی زراوندیان، دبیرپانزدهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر