مصاحبه اختصاصی پلاتو هنر با سید عباس میرهاشمی، دبیر کل پانزدهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر