مصاحبه اختصاصی پلاتو هنر با سید مصطفی زراوندیان، دبیر بخش تجسم هنر پانزدهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر