به گزارش پلاتو هنر، نمایشگاه انفرادی یاسمن خالقی به نام «میزگویه‌ها» تا جمعه ۲۴ آذر ماه در گالری شیدایی در معرض تماشا قرار دارد.

این هنرمند در بیانیه نمایشگاه انفرادی خود نوشته است: «ﻣﻦ ﻣﻰﺗﺮﺳﻢ» و اﯾﻦ پرتکرارترین گزاره‌ زﻧﺪگی ام، ﺗﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻟﺤﻈﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ. اﯾﻦ را وﻗﺘﻰ اﺣﺴﺎس کردم که از ﺟﺎﯾﻰ و کساﻧﻰ که ﺑﻪ زﻧﺪگی‌ام ﻫﻮﯾﺖ و ﻣﻌﻨﺎ ﺑﺨﺸﯿﺪه ﺑﻮدﻧﺪ، دور ﻣﺎﻧﺪم. پشت ﺳﺮ گذاﺷﺘﻦ آن زﻧﺪگی، ﺑﺪون یک ﺧﺪاﺣﺎﻓﻈﻰ ﺳﯿﺮ، ﺑﺎ ﺑﺪﻧﻰ رﻫﺎ ﺷﺪه و روﺣﻰ پر از ﺣﺴﺮت ﺳﺒﺐ ﺷﺪ که ﻗﺪرت دﻗﺎﯾﻘﻰ که در ﻣﻦ، آدم ﻫﺎ و ﻣکانﻫﺎ ﺟﺮﯾﺎن دارد را درک کنم. ﺗﺮﺳﯿﺪم که ﺳﺎلﻫﺎ ﺑگذرد و ﺣﺴﺮت ﻧﺒﻮدن در ﻟﺤﻈﻪﻫﺎﯾﻰ که ﻫﻮﯾﺖ ﻣﺮا ﺳﺎﺧﺘﻪاﻧﺪ، روﺣﻢ را آزرده کند.

ﺗﺮس و ﺣﺴﺮت راﻧﻪاى ﺑﻮد که ﻣﺮا ﺑﻪ ﺛﺒﺖ کردن واداﺷﺖ. در ﺳﻪ ﺳﺎل اﺧﯿﺮ، ﻣﯿﺰﻫﺎ ﻗﺼﻪ گوﻫﺎى ﺧﻮﺑﻰ ﺑﺮاى رواﯾﺖ ﻟﺤﻈﺎﺗﻢ ﺑﻮدﻧﺪ. ﻣﯿﺰﻫﺎ روﺣﻰ از ﻟﺤﻈﻪﻫﺎﯾﻰ دارﻧﺪ که در آن ﺗﻨﻬﺎﯾﻰ را ﻟﻤﺲ کردم، ﻟﺬت، ﺳﺮگﺸﺘگی و ﺳﻮگوارى را ﺗﺠﺮﺑﻪ کردم. «آنِ» ﻟﺤﻈﺎت ﺑﻮد که ﺑﻪ اﺷﯿﺎى ﺑﻰﺟﺎن روى ﻣﯿﺰ، ﺟﺎن ﻣﻰﺑﺨﺸﯿﺪ و ﻣﻦ در ﺟﺎیگاه ﻣﺸﺎﻫﺪه‌گر، چیزى را ﺛﺒﺖ کردم که در آن ﻟﺤﻈﻪ، ﺟﻬﺎن ﺣﺴﻰام را ﺑﺮﻣﻰانگیخت. ﻣﻦ چه چیزی و چه ﻣﻮﺟﻮدى ﺧﻮاﻫﻢ ﺑﻮد ﺟﺰ اﯾﻦ ﻟﺤﻈﺎت کوﺗﺎه که ﻫﺮ کدام ﺗﺼﻮﯾﺮى از یک زﻧﺪگی کاﻣﻞ دارﻧﺪ؟

خالقی در گفتگو با پلاتو هنر درباره انتخاب این موضوع توضیح داد: به صورت کلی از 3 سال پیش من نقاشی کردن از میز اتاقم و وسایل روی آن را آغاز کردم. کمتر از یک سال روی مجموعه ای به نام «اتاق آبی» کار کردم که شامل نقاشی میز در اتاقم بود. تقریبا چند ماه پس از اتمام آن مجموعه من کارگاه شخصی ام را گرفتم و جلسات روانشناسی را شروع کردم.

او ادامه داد: طی آن جلسات متوجه شدم ترس از اینکه برخی لحظات مهم و دوست داشتنی را از دست بدهم، بسیار در وجود من پررنگ است. من ترس داشتم که لحظه‌ای را که در آن همه چیز خوب است، از دست بدهم به همین دلیل دائما سوگی را در همان لحظه تجربه می‌کردم. بدین صورت که در همان لحظه خوشی سوگوار وقتی هستم که این لحظه را از دست بدهم.

این هنرمند درباره دلیل نقاشی کردن میزها را توضیح داد: میزها برای من نمودی از یک لحظه مهم هستند. آدم‌ها بدون اینکه چینش خاصی از قبل داشته باشند وسایلشان را روی میز می‌گذارند. همه چیز روی میز در لحظه اتفاق می افتاد و حضوری از آدم‌ها در اشیای روی میز وجود دارد.

او افزود: من دوست داشتم این لحظه‌ها را به نوعی ثبت کنم تا برایم ماندگار شوند تا با نقاشی کردن این صحنه‌ها، به نوعی حسرت و ترس اینکه آن لحظه دیگر نباشد را تسکین دهم.

خالقی در پایان اظهار کرد: یکسری از این آثار از روی عکس نقاشی شده‌اند و یکسری از آثار را هم کاملا به صورت زنده نقاشی کرده‌ام.

گالری شیدایی در نشانی تهران، میدان هفتم تیر، میدان بهار شیراز، روبروی موزه عکسخانه شهر، پلاک ۱۴۹، واحد۱ واقع شده است و همه روزه به جز شنبه ها از ساعت 15 تا 19:30 میزبان مخاطبان است.