پلاتو هنر

فیلم کوتاه و مستند

فیلم کوتاه راز سامیه
1401/09/15
کارگردان
محمد زارع
محمد زارع
17 دقیقه
راز سامیه
1400, فیلم کوتاه
گزارش تصویری روز چهارم چهلمین جشنواره فیلم کوتاه تهران
1402/07/30
گزارش تصویری روز چهارم چهلمین جشنواره فیلم کوتاه تهران
2, جشنواره فیلم کوتاه, فیلم کوتاه, گزارش تولیدی سینما