به گزارش پلاتو هنر، سازمان زیباسازی شهر تهران طی روزهای گذشته همزمان با روز پزشک تصاویر شماری از پزشکان شهید را انتخاب کرده‌ و روی بیلبوردهای شهر به نمایش درآورده است.

در این میان تصویری از شهید مرتضی لبافی‌نژاد منتشر شده است که در این بیلبور تاریخ شهادت او 24 دی ماه 1366 توسط ساواک اعلام شده است. درحالی که مرتضی لبافی‌نژاد در حالی که لبافی نژاد در بهمن 1354 با حکم دادگاه دولت پهلوی و توسط جوخه اعدام در زندان اوین تیرباران شد. درواقع پس از انقلاب سال 1357 ایران سازمان اطلاعات و امنیت ساواک منحل شد.

سال گذشته نیز سازمان زیباسازی شهر تهران تصویر احمد تفضلی را به جای محمود تفضلی مترجم کتاب «نهرو» در نقاط مختلف شهر نصب کرد که موجب انتقادات زیادی شد.