به گزارش پلاتو هنر به نقل روابط عمومی اداره کل هنرهای نمایشی، آمار هفتگی فروش و تماشاگران نمایش های به صحنه رفته در تالارهای اصلی، چارسو، قشقایی، سایه و کارگاه نمایش مجموعه تئاتر شهر تا پایان روز جمعه 30 تیرماه سال 1402 تفکیک اجراها مشخص شد.

نمایش «جریان» به کارگردانی علیرضا معروفی که از روز 29 تیرماه 1402 اجرای خود را در تالار اصلی با ظرفیت 579 تماشاگر و قیمت بلیت 200 هزار تومان آغاز کرده، تا پایان روز جمعه 30 تیر ماه 1402 با مجموع 2 اجرا و میزبانی از 373 تماشاگر (با احتساب ارائه بلیت تمام بها، نیم بها، تخفیف دار و مهمان) 42 میلیون و 160 هزار تومان فروش داشته است.

نمایش «ژنرال مجهول» به کارگردانی میرعلیرضا دریابیگی که از روز چهارشنبه 21 تیر ماه 1402 در تالار چارسو با ظرفیت 132 نفر و قیمت بلیت 130 هزار تومان روی صحنه رفته، تا روز جمعه 30 تیرماه با مجموع 9 اجرا و 627 تماعادل 56 میلیون و 992 هزار تومان (با احتساب ارائه بلیت تمام بها، نیم بها، تخفیف‌دار و مهمان) دست پیدا کرده است.

نمایش «حرفه ای» به کارگردانی وحید منتظری نیز که از روز 22 تیر ماه 1402 اجرای خود در تالار چارسو با ظرفیت 132 نفر و قیمت بلیت 130 ر تومهزاان آغاز کرد، تا روز جمعه 30 تیرماه 1402 با مجموع 8 اجرا ، 870 تماشاگر به فروشی معادل 89 میلیون و 791 هزار تومان (با احتساب ارائه بلیت تمام بها، نیم بها، تخفیف دار و مهمان) دست پیدا کرده است.

نمایش «هیدن» به کارگردانی کوروش‌ شاهونه هم که از روز 24 تیر ماه 1402 اجرای خود را در تالار قشقایی با ظرفیت 96 نفر و قیمت بلیت 130 هزار تومان آغاز کرده، تا روز جمعه 30 تیر ماه 1402 با 4 نوبت اجرا ، 374 تماشاگر (با احتساب ارائه بلیت تمام بها، نیم بها، تخفیف دار و مهمان) به فروشی معادل 42 میلیون و 120 هزار تومان دست پیدا کرده است.

نمایش «سایه روشن» به کارگردانی سعیده آجربندیان هم که از روز 23 تیر ماه 1402 در تالار سایه با ظرفیت 72 نفر و قیمت بلیت 100 هزا ر تومان اجرای خود را آغاز کرده، تا روز جمعه 30 تیر ماه 1402 با 7 نوبت اجرا، مجموع 217 تماشاگر (با احتساب ارائه بلیت تمام بها، نیم بها، تخفیف دار و مهمان) 11 میلیون و 140 هزار تومان فروش داشته است.

نمایش «چخفته» به کارگردانی اشکان پیردل زنده نیز که از روز 23 تیر ماه 1402 در تالار سایه با ظرفیت 72 نفر و قیمت بلیت 110 هزار تومان روی صحنه رفته ، تا روز جمعه 30 تیر 1402 با مجموع 7 اجرا و 473 تماشاگر (با احتساب ارائه بلیت تمام بها، نیم بها، تخفیف دار و مهمان) به فروشی معادل 44 میلیون و 990 هزار تومان دست پیدا کرده است.

نمایش «شازده کوچولو 2023» به کارگردانی نیما گودرزی هم که از 20 تیر 1402 در کارگاه نمایش با ظرفیت 26 نفر و قیمت بلیت 70 هزار تومان روی صحنه رفته ، تا روز جمعه 30 تیر ماه 1402 با مجموع 10 اجرا ، 267 تماشاگر به فروشی معادل 15 میلیون و 50 هزار تومان (با احتساب ارائه بلیت تمام بها، نیم بها، تخفیف دار و مهمان) دست پیدا کرده است.