به گزارش پلاتو هنر، پس از درگذشت عبدالرحیم سیاهکارزاده، جعفر واحدی به عنوان مدیرعامل جدید موسسه توسعه هنرهای تجسمی معاصر انتخاب شده است.

در معرفی مؤسسه توسعه هنرهای تجسمی معاصر آمده است: «با انگیزه توسعه و رشد خلاقیت ها و اعتلای هنر اصیل ایرانی، اسلامی و به منظور بازنگری در ساختار فعالیت ها و ساماندهی هنرهای تجسمی ایران، به عنوان یکی از مهمترین ارکان اشاعه فرهنگ و تمدن اسلامی، در داخل و خارج کشور و بهبود وضعیت تولید و عرضه آثار هنری و برقراری ارتباط با تشکل ها و هنرمندان سراسر کشور، با شخصیت حقوقی مستقل و به صورت غیرانتفاعی و غیردولتی با التزام به رعایت مقررات موضوعه کشوری و ضوابط حاکم بر تأسیس مؤسسات و مراکز فرهنگی هنری، در سال 1378 تشکیل گردیده است.

این مؤسسه با عضویت افتخاری بیش از 15 هزار نفر، متولی برگزاری دوسالانه ها، جشنواره ها، کمک به حضور هنرمندان فعال و مطرح در عرصه های ملی و بین المللی است و دارای بخش های فعالی چون: دبیرخانه دوسالانه ها و جشنواره ها، عضویت و بیمه هنرمندان، انتشارات، گنجینه آثار و … است.»

عبدالرحیم سیاهکارزاده مدیرعامل سابق موسسه توسعه هنرهای تجسمی معاصر ۴ آبان ماه 1401 به دلیل بیماری درگذشت.