پلاتو هنر

هم اندیشی هنری

محمد نوری
1402/06/26
سینمای کمونیستی
2, هم اندیشی هنری
فرزین محدث
1402/06/26
تفاوت بازیگری سینما و تئاتر
2, هم اندیشی هنری
نهال نصری
1402/06/13
تجربه حسی مخاطب در سینما
2, هم اندیشی هنری